Tất cả
VŨ TRỤ 4 NICK ĐĂNG KÝ ẢO
Server: Server 4
300,000đ
VŨ TRỤ 3 53TR SM ĐÃ HỌC SSJ3 NICK Đ...
Server: Server 3
1,000,000đ
VŨ TRỤ 1 16TR SM ĐÃ HỌC SSJ3 NICK Đ...
Server: Server 1
500,000đ
VŨ TRỤ 3 22TR SM ĐÃ HỌC SSJ3 NICK Đ...
Server: Server 3
350,000đ